Reglement


 CRISTAL OPEN AIR 

REGLEMENT INWENDIGE ORDE 

EK VOETBAL 2021 

Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van de uitzendingen van de wedstrijden van het Europees kampioenschap voetbal op groot scherm gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist voor het goede verloop van deze organisaties. 

Het reglement van inwendige orde is van toepassing binnen de perimeter van CRISTAL OPEN AIR bij de uitzendingen op groot scherm van de wedstrijden van het Europees kampioenschap voetbal van 2020. 

1. Dit reglement van inwendige orde is van toepassing binnen de uitgebreide van CRISTAL OPEN AIR tijdens de uitzendingen van de voetbalwedstrijden georganiseerd door Soul Food vzw in samenwerking met de Stad Aarschot (hierna de organisator genoemd). De personen die de perimeter CRISTAL OPEN AIR betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaarden en deze naleven. 

2. Iedere persoon die zich aanbiedt aan de ingang van CRISTAL OPEN AIR moet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs. 

3. De toegang tot de site is gratis binnen de limieten van de maximale capaciteit van de site zoals vastgelegd door de administratieve overheid. De toegang wordt steeds geweigerd aan personen: 

- die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel; 

- die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bv. het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede, … ; 

- die door de bewakingsagenten, aangesteld door de organisator, die deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde, de toegang tot CRISTAL OPEN AIR worden ontzegt overeenkomstig artikel 4 tweede alinea van dit reglement. 

4. De bewakingsagenten aangesteld door de organisator kunnen elke bezoeker, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan de oppervlakkige controle van kleding en handbagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen bij CRISTAL OPEN AIR het verloop van het evenement kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde verstoren. De bewakingsagenten kunnen verzoeken om een vrijwillige afgifte van de voorwerpen. 

5. De toegang tot CRISTAL OPEN AIR wordt ontzegd door de bewakingsagenten aangesteld door de organisator aan eenieder die zich tegen deze controle of afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij/zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp alsook aan iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van één of meer artikelen van dit reglement van inwendige orde. 

6. Het is personen die zich aanbieden aan de toegang van CRISTAL OPEN AIR alsook de aanwezige personen verboden binnen te brengen, te laten binnenbrengen of in het bezit te zijn van volgende voorwerpen: 

- alcohol, flessen glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen, e.a 

- drank of om het even welke andere vloeistoffen 

- ontvlambare producten of materialen, spuitbussen 

- projectielen of explosieven in vaste vloeibare of gasachtige toestand 

- pyrotechnische voorwerpen (vb Bengaals vuur, …) 

- om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (glas, flessen, petflessen met dopsel, blik, stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.) 

- Alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van omstaanders in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen (parpiersnippers, confetti, serpentines, vuvuzela’s, megafoons, fluitjes, etc.) 

Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten op de site. 

7. Op de site is het de bezoeker ten strengste verboden: 

- zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten zoals de dienstlokalen, podia, technische zones, VIP zones, burelen, private zalen…; 

- constructies, hekken of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, daken, of enig andere infrastructuur op de site te beklimmen en/of recht te staan op de zitplaatsen vóór, gedurende en na de uitzending; 

- de toegangs-en evacuatiewegen, trappen, gangen te hinderen en zich op dergelijk plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van CRISTAL OPEN AIR; 

- zich te vermommen of zich aan de herkenbaarheid te onttrekken; 

- de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen; 

- verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product in losse of gasachtige toestand; 

- om het even welk product te promoten zonder daar de uitdrukkelijke toestemming voor te hebben gekregen van de organisator; 

- te roken in zones waar een rookverbod geldt; 

- te wildplassen; 

- spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen mogen niet: o voor de reclameborden worden gehangen 

o het zicht op het scherm belemmeren 

o de evacuatiewegen belemmeren 

o de herkenbaarheid belemmeren 

8. Op CRISTAL OPEN AIR zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en onbetamelijke uitlatingen van enige andere vorm die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden. 

9. Op CRISTAL OPEN AIR zullen de aanwezigen steeds de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen uit het CRISTAL OPEN AIR verwijderd worden. 

10. De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht om: 

- de uitzending te onderbreken of stop te zetten; 

- de bezoekers tijdelijk op de site te houden na het einde van de uitzending; 

- de site geheel of gedeeltelijk te ontruimen; 

- de toegang tot het CRISTAL OPEN AIR te weigeren;

11. Elke bezoeker houdt zich op de site volledig op eigen risico op. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en ongeval. 

12. Onder verwijzing van de Wet van 8 december 1992 tot “Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens; wordt de toeschouwer in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze wet reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens. 

13. Elke persoon die binnenkomt op de site kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de organisatie gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren op de site. 

14. De verwerking van de beelden heeft tot doel feiten die inbreuk op de wet uitmaken, misdrijven en de inbreuken op het reglement van inwendige orden te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders. 

15. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen en/of aan de site kan strafrechtelijk vervolgd worden. 

16. Het verlaten van de site van CRISTAL OPEN AIR is eenmalig en definitief. Eens de site verlaten werd, zal het opnieuw betreden ervan onder geen enkel beding meer mogelijk zijn. 

17. Bijzondere bepalingen: 

- het is verboden om papiersnippers, confetti of gelijkaardige producten te gooien 

- behoudens uitdrukkelijke toestemming van de organisator, is het verboden enig voertuig te rijden en/of te parkeren binnen de perimeter van CRISTAL OPEN AIR 

- het is aangewezen in geval van verloren gelopen kinderen, zich te begeven naar de bar aan het podium. 

- vlaggenstokken zijn toegelaten onder volgende voorwaarden: o flexibele en lichte stok 

o holle stok 

o bestaande uit plastiek

o bestaande uit één stuk

o hoogte van maximum 1m50

o 1 stok per vlag

o oppervlakte van de vlag max 2m² 

18. In kader van de COVID maatregelen is: 

- het ontsmetten van de handen bij het betreden van CRISTAL OPEN AIR verplicht; 

- het dragen van een mond-neusmasker of gelijkwaardig te allen tijde verplicht, tenzij gezeten op het terras; 

- het enkel toegelaten te consumeren gezeten op het terras; 

- het verboden de tafels en stoelen op CRISTAL OPEN AIR te verplaatsen; 

- het houden van afstand tussen de bubbels van 4 verplicht. {{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x